หน้าแรก

Tech
Image is not available
Opening Hours
08.00 - 17.00
Call us
(+66) 083 388 9041
write us
Art@keep-dark.com
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Consultant

ที่ปรึกษา IT

บริการให้คำแนะนำและดูแลเจ้าหน้าที่ไอทีให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับองค์กรและสามารถตรวจสอบได้

Network

Network

บริการให้คำปรึกษาดูแลด้าน Network & Security ครบวงจร
ทั้งด้าน Hardwaare & Software เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Image is not available
Price
$40
Image is not available
Intensity
Medium
Image is not available
Duration
60 min
Cyber Security

Cyber Security

ให้ความสำคัญกับ Cyber Security อย่างต่อเนื่อง
ทั้งเชิงความรู้และอุปกรณ์เพื่อตอบโจทย์องค์กรให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

Lawyer

เทคโนโลยีกับ กฏหมาย

ปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัย การใช้ข้อมูลการเก็บรักษาเป็นเหตุให้กฏหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทสมีการปรับตัวมากขึ้น ทั้งนี้เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ

Massage

PDPA : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบถคคลหรือเรียกย่อ ๆ ว่า PDPA กำลังจะถูกนำมาบังคับใช้ปฏิบัติ ธุรกิจองค์กรควรเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาและเริ่มปฏิบัติเพื่อรองรับกฏหมายนี้ ซึ่งมีโทษทั้งทางอาญา ปกครอง แพ่ง และจำคุก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

บริการ

ที่ปรึกษา ISO/IEEC

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ที่ปรึกษา PDPA / DPO

มีการสอบ Certificate รับรองจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

สถานะกาพความเหมาสม

สถานะภาพความเหมาะสมอขนาดองค์กรค์ที่แตกต่างอย่างเหมาะสมที่จะพัฒนา

ที่ปรึกษา IT

บริการเป็นที่ปรึกษา IT เพื่อควบคุมงานไอทีให้ดำเนินการไปอย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพ

Network

วางแผน ออกแบบ ดูแล ระบบ network ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน

เว็บไซต์

รับดูแล ทำเว็บไซต์องค์กร ส่วนบคุลคล เว็บสำหรับซื้อขายสินค้าด้วยระบบ CMS ชั้นนำ

ความปลอดภัย

ดูแลบริหารจัดการด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน

การตลาดออนไลน์

อบรม ดูแลให้คำแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ตลอดตาม Social media

ติดต่อ : บริษัท เทคอินสไปท์ จำกัด (Tech Inspire Co.,Ltd.)

10/4 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 083-388-9041
เลขประจำตัว​ผู้​เสียภาษีอากร: 0-1055-59034-74-5